Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

STUDENCI - informacje o realizacji w 2015 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Terminy przyjmowania wniosków:

 • od dnia 11 marca do dnia 30 marca 2015 - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
 • od dnia 1 września do dnia 30 września 2015 - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)
 
Warunki uczestnictwa w programie:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
Formy i zakres pomocy:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzezeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1000 zł.) może byc zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • 500 zł. - w przypdaku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.
 
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
 • w module I i II wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II przerwa w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
Moduł II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
 • 15 % wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 % wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na pozomie wyższym (więcej niz jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
 
 
Wnioski należy składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 12

Wnioski do pobrania

Więcej informacji o programie w zakładce "Aktywny samorząd" oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl