Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Program "Aktywny samorząd" - informacje o realizacji programu w 2015 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Suski do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd".

 
Realizatorem programu jest Powiat Suski, natomiast jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, wskazaną do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 
W 2015 roku Program obejmuje następujące formy wsparcia:
 
 
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
 

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 
Warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu ruchu oraz wiek aktywności zawodowej.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: kurs/egzaminy - 1.500 zł., pozostałe koszty 600 zł.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 25 %
 
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 
Adresatami są osoby, które w latach poprzednich uzyskały dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" w obszarze B, zadanie 1.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w zadaniu nr 2: osoby głuchoniewidome 4.000 zł., pozostali adresaci 2.000 zł. 
 
Udział własny nie jest wymagany.
 
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 
Warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), użytkowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł. 
 
Udział własny nie jest wymagany.
 
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 
Warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 
Przy amputacji:
 • w zakresie ręki - 9.000 zł.
 • przedramienia - 20.000 zł.
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł.
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł.
 • na wysokości uda - 20.000 zł.
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł.
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 10 %
 
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 
Warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 
Przy amputacji:
 • w zakresie ręki - 2.700 zł.
 • przedramienia - 6.000 zł.
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł.
 • na poziomie podudzia - 4.200 zł.
 • na wysokości uda - 6.000 zł.
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł.
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 10 %
 
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 
Warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł. w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 15 %
 
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 
Warunki uczestnictwa w programie:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
Formy i zakres pomocy:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzezeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1000 zł.) może byc zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • 500 zł. - w przypdaku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.
 
Moduł II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
 • 15 % wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 % wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na pozomie wyższym (więcej niz jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
 • w module I i II wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II przerwa w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 
  
Wnioski należy składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 12
 
Wnioski do pobrania
 
Terminy przyjmowania wniosków: 
 
Moduł I:
od dnia 01.04.2015 do dnia 30.08.2015 roku.
 
Moduł II:
I cykl - od dnia 11.03.2015 do dnia 30.03.2015 roku.
II cykl - od dnia 01.09.2015 do dnia 30.09.2015 roku.
 
 
Informacji o programie udzielają pracownicy PCPR osobiście lub telefonicznie (33) 874 40 31.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Programu "Aktywny samorząd" dostępne są również na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce "Aktywny samorząd".

 

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl