Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Program "Aktywny samorząd" - informacje o realizacji programu w 2016 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Suski do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd".

 
Realizatorem programu jest Powiat Suski, natomiast jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, wskazaną do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 
W 2016 roku Program obejmuje następujące formy wsparcia:
 
 
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 5.000 zł

Wymagany udział własny wnisokodawcy 15 %


Zadanie 2
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu ruchu oraz wiek aktywności zawodowej.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: kurs/egzaminy - 1.500 zł., pozostałe koszty 600 zł.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 25 %
 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 

Zadanie 1 -  pomoc w zakupie sprzętuelektroniczego lub jego elementów oraz oprogramowania

Warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narzadu wzroku

Maksymalna kowta dofinansowania wynosi:

- dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł

Wymagany udział własny wnioskodawcy 10 %

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresatami są osoby, które w latach poprzednich uzyskały dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" w obszarze B, zadanie 1.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w zadaniu nr 2: osoby głuchoniewidome 4.000 zł., pozostali adresaci 2.000 zł. 
 
Udział własny nie jest wymagany.
 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, użytkowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł. 
 
Udział własny nie jest wymagany.
 

Zadanie 3
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 
Warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 
Przy amputacji:
 • w zakresie ręki - 9.000 zł.
 • przedramienia - 20.000 zł.
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł.
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł.
 • na wysokości uda - 20.000 zł.
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł.
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 10 %
 

Zadanie 4
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 
Przy amputacji:
 • w zakresie ręki - 2.700 zł.
 • przedramienia - 6.000 zł.
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł.
 • na poziomie podudzia - 4.200 zł.
 • na wysokości uda - 6.000 zł.
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł.
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 10 %
 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 
Warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł. w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
 
Wymagany udział własny wnioskodawcy 15 %
 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 
Warunki uczestnictwa w programie:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
Formy i zakres pomocy:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest mozliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest mozliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może byc zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • 500 zł. - w przypdaku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł. - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 
Moduł II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
 • 15 % wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania do czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 % wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niz jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niz jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przecietnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
 • w module I i II wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II przerwa w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 
  
Wnioski należy składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 12
 
Wnioski do pobrania
 
Terminy przyjmowania wniosków: 
 
Moduł I:
od dnia 01.04.2016 do dnia 30.08.2016 roku.
 
Moduł II:
I cykl - od dnia 21.03.2016 do dnia 15.04.2016 roku.
II cykl - od dnia 01.09.2016 do dnia 10.10.2016 roku.
 
 
Informacji o programie udzielają pracownicy PCPR osobiście lub telefonicznie (33) 874 40 31.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Programu "Aktywny samorząd" dostępne są również na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce "Aktywny samorząd".

 

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl