Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

STUDENCI - informacje o realizacji w 2017 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Warunki uczestnictwa w programie:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
Formy i zakres pomocy:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest mozliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest mozliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może byc zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • 500 zł. - w przypdaku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł. - w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł. - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 25 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 50 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypdaku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 75 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w maksymalnej wysokości na każdym etapie nauki.

 
Moduł II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
 • 15 % wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania do czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 % wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niz jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niz jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przecietnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
 • w module I i II wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II przerwa w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 
  
Wnioski należy składać w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 212 (II piętro)
 
Wnioski do pobrania
 
Terminy przyjmowania wniosków: 
 

Moduł II:

I cykl - od dnia 16.03.2017 do dnia 30.03.2017 roku.
II cykl - od dnia 01.09.2017 do dnia 10.10.2017 roku.
 
 
Informacji o programie udzielają pracownicy PCPR osobiście lub telefonicznie (33) 874 40 31.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Programu "Aktywny samorząd" dostępne są również na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce "Aktywny samorząd".

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl