Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 
Do wniosku należy załączyć:
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • fakturę potwierdzającą zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
  • kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (sprzedawcę),

W przypadku droższych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wniosku należy załączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • ofertę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Suchej Beskidzkiej. 

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl