Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli:
 
a) przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 
Do wniosku należy załączyć:
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • ofertę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub fakturę proforma sporządzoną przez sprzedawcę,
  • zaświadczenie lekarskie o konieczności rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego, o którego dofinansowanie wnioskodawca się ubiega (wydane przez lekarza specjalistę).
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 

Dofinansowanie zostaje przekazane na podstawie umowy zawartej ze Starostą po dostarczeniu oryginałów faktur potwierdzających zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl