Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym

wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

zobacz plik PDF wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

Wniosek o dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego-przejdź do treści.

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji

 Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, który ma na celu ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może się ubiegać osoba niepełnosprawna jeżeli:
 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała dofinansowanie na ten cel ze środków PFRON
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków 
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu; 
 • przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty: 
  - 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
  - 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. Dofinansowanie może być przyznane jeżeli:
 • wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie o konieczności uczestnictwa opiekuna
 • opiekun: nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki drugiej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej 
 
Do wypełnionego wniosku wraz ze skierowaniem lekarskim na turnus dołącza się:
 1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 2. Dokumenty potwierdzające aktualnie osiągane dochody w gospodarstwie domowym (np. odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy)
 
Osoba niepełnosprawna sama wybiera sobie ośrodek do którego chce pojechać oraz dogodny dla niej termin turnusu. 
PCPR przekazuje przyznane dofinansowanie bezpośrednio organizatorowi turnusu, nie zaś osobie niepełnosprawnej.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl