Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Likwidacja barier architektonicznych

Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80 % kosztów nie więcej niż do wysokości dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie jeżeli:

  • rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące trudności w poruszaniu się,
  • udokumentują stałe zameldowanie w lokalu, w którym zamieszkują, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę właściciela budynku mieszkalnego,
  • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
  • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Przy pomocy środków tego programu osoba niepełnosprawna może dostosować swoje mieszkanie tak aby mogła jak najlepiej funkcjonować w nim mimo swojej niepełnosprawności. Może np. dostosować łazienkę, zlikwidować progi, zamontować poręcze itd.

Szczegółowy wykaz prac i urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Sucha Beskidzka.

 Zobacz Katalog urzadzeń, materiałów budowlanych i usług objętych dofinansowaniem

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl