Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Orzekanie o niepełnosprawności

W Polsce od 1 września 1997 r. obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:
 • orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych - prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • orzecznictwo do celów pozarentowych - prowadzone przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 
Niepełnosprawność - oznacza trwałą lub okresową niezdolność od wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu w szczególności powodująca niezdolność do prac. (Na podstawie art.2 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
 

Podstawa prawna działania Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka:

 • na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej
 • na wniosek osoby zainteresowanej

 Poza wnioskiem wymagane jest: 

 • a) W orzecznictwie dzieci (za dziecko uznaje się osobę do 16 roku życia):
  - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie wystawione przez lekarza, pod którego opieką lekarska znajduje się dziecko (ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia)
  - informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny, stały
  - inne dokumenty medyczne (kserokopia) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności ( np. karty wypisowe ze szpitala, wyniki badań specjalistycznych, audiogram, spirometria) 
  - w przypadku padaczki lub gdy wnioskodawca jest pod opieką psychiatry lub psychologa wymagana jest opinia psychologiczna
  - w przypadku, gdy dziecko nie może się być na komisję wymagane jest aby lekarz prowadzący dodatkowo na oddzielnym druku wypisał zaświadczenie, w którym zaznacza, że dziecko nie może przybyć na komisję
 • b) W orzecznictwa dorosłych (za osobę dorosłą uznaje się osobę po 16 roku życia):
  - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie wystawione przez lekarza, pod którego opieką lekarska znajduje się wnioskodawca (ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia)
  - inne dokumenty medyczne (kserokopia) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności (np. karty wypisowe ze szpitala, wyniki badań specjalistycznych)
  - w przypadku padaczki lub gdy wnioskodawca jest pod opieką psychiatry lub psychologa wymagana jest opinia psychologiczna
  - w przypadku, gdy osoba nie może się stawić na komisję wymagane jest dodatkowo na oddzielnym druku zaświadczenie lekarskie, że nie może osoba się stawić na komisję, a ponadto wymagane jest aby pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnił specjalny druk "Sytuacja społeczną osoby starającej się o ustalenie stopnia niepełnosprawności"

Wniosek, zaświadczenie lekarskie i dokumentacje medyczną należy składać w Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 31 (budynek Powiatowego Urządu Pracy). W przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas określony to druki należy składać nie wcześniej niż miesiąc przed upływem ważności tego orzeczenia.

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o:

 • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszoną sprawności fizyczna lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powody wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodująca konieczność zapewnienie im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku
 • Znacznym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienie ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 • Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienie ról społecznych
 • Lekkim stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełna sprawnością psychiczna i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 Ponadto orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez inny organ np. ZUS) 

Objaśnienie symboli przyczyn niepełnosprawności

 •  01- U - upośledzenie umysłowe
 • 02 - P - choroby psychiczne
 • 03 - L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • 04 - O - choroby narządu wzroku
 • 05 - R - upośledzenie narządu ruchu
 • 06 - E - epilepsja
 • 07 - S - choroby układu oddechowego i krążenia
 • 08 - T - choroby układu pokarmowego
 • 09 - M - choroby układy moczowo – płciowego
 • 10 - N - choroby neurologiczne
 • 11 - I - inne, w tym schorzenia

( endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układy krwiotwórczego)

Czemu służy orzecznictwo do celów pozarentowych?

Posiadanie orzeczenia pozwala na korzystanie z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego
 • W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia - możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń
 • W zakresie rehabilitacji - możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, turnusie rehabilitacyjnym
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz pomocy technicznych ułatwiających funkcjonowanie danej osoby
 • W zakresie pomocy społecznej - możliwość uzyskania zasiłku stałego lub zasiłku stałego wyrównawczego
 • Możliwość uzyskania karty parkingowej
 • Korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych (na podstawie odrębnych przepisów)

 Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 W celu uzyskania legitymacji należy wypełnić wniosek o jej wydanie (druk do pobrania) oraz dołączyć :

 1. Kserokopię ważnego orzeczenia wydanego przez:
   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
  * ZUS
  * KIZ 
  * albo z KRUS -u wydaną przed 1 stycznia 1998 roku
 2. Osoba po 16 roku życia do wniosku załącza swoje zdjęcie o wymiarach zdjęcia legitymacyjnego


© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl